top of page

תקנון

ההתקנה תבוצע עד 21 ימי עסקים מיום קבלת ההזמנה במשרדנו.

·         מצפון לקו עכו, מדרום לקו לבאר שבע תוספת להתקנה של 100 ₪.

באזורים אלו ההתקנה תבוצע עד 21 ימי עסקים מיום קבלת ההזמנה במשרדנו.

דרומית מירוחם התקנה בתאום עם הספק!

 

1.      הגישה למקום ההרכבה צריכה להיות פנויה ובטיחותיות.

2.      מקום האספקה הקובע הינו הכתובת המאושרת על ידי הלקוח בהזמנה.

3.      שעות האספקה יקבעו על ידי המתקין בלבד, בטווח של עד 4 שעות. תינתן ללקוח התראה מראש של כ- חצי שעה לפני ההגעה.

                 א.         במידה ותנאי מזג האוויר לא מאפשרים התקנה ייתכנו עיכובים.

4.   המתקין ישתדל להתאים את שעות ההתקנה, על פי האפשרויות העומדות בפניו.

5.      במידה ושעות ההגעה לא אושרו ע"י הלקוח, או שלא ניתן להשיג את הלקוח במספרי הטלפון הרשומים מעלה, תידחה ההתקנה  ויקבע תאריך חדש למועד הקרוב האפשרי מבחינת המתקין.

6.      אספקה שאושרה על ידי הלקוח, במידה ומכל סיבה שהיא, הלקוח לא יוכל לקבלה או שלא ניתן להרכיב את המחסן בביתו,

ישולם סכום של 300 ₪ למתקין עבור שירותי הובלה ותאום, והינו בנוסף לתשלומים להם התחייב הלקוח בגין ההתקנה.

7.      במידה ונקודת ההתקנה רחוקה ממקום החניה מעל 100 מ' -  ישלם הלקוח למתקין 100 ₪ נוספים לכל 100 מ'.

8.      במידה ונדרשת סבלות בהעדר מעלית, או במידה והמוצר לא נכנס במעלית- ייגבה תשלום נוסף של 100 ₪ לכל קומה ע"י המתקין, בבניין על עמודים נמנית קומת קרקע כקומה 1, לצורך החישוב יספרו כל 17 מדרגות כקומה.

במקרים של קומות בתוך הבית כל 17 מדרגות יחושבו כקומה אחת.

9.      במידה ויהיה צורך בהזמנת מנוף תחול עלות המנוף על הלקוח.

10.  המחסן חייב לעמוד על משטח ישר, מפולס ומהודק. על מקום ההרכבה להיות פנוי.

באחריות הלקוח לוודא שהשטח מוכן לפני הגעת המתקין.

11.   ביטול / שינוי המחסן - בטרם אושרו שעות האספקה - ללא עלות.

12.   במידה ונעשה ביטול/שינוי בהזמנה לאחר שאושרו שעות האספקה (בין אם נשלחו לביתי ובין לאו) - ישולם למתקין סכום של 300 ₪

(תשלום זה עבור שירותי ההרכבה/הובלה והינו בנוסף לתשלומים להם התחייבתי בגין הזמנתי) נוספים לתשלום ההרכבה.

13.   לקוח שבחר לבטל את העסקה יזוכה בעלות המחסן בלבד (ללא החזר עלויות הובלה)עם החזרתו למקום הקניה בתנאי שלא הורכב וחלקיו באריזתם המקורית.

זיכוי כספי ייעשה באישור הספק בלבד לאחר בדיקת החלקים ותקינותם.

14.   הובלה עצמאית ו/או הרכבה עצמאית ו/או פרוק עצמאי מבטלים את האחריות על המוצר וחלקיו.

15. הובלה עצמאית תתאפשר ממחסני חברת רדיוס בקיבוץ עין חרוד, מאוחד. שעות האיסוף יתואמו עם הלקוח על ידי חברת מודובוקס או רדיוס.

16. עם איסוף המחסן, תיבדק שלמותו, איכותו, והתאמתו להזמנה ע"י הלקוח ובכך מילאה חברת מודובוקס את כל התחייבותה כלפי הלקוח.

17. לא יסופקו חומרי אריזה או אמצעי קשירה ועל הלקוח להיערך בהתאם לאיסוף עצמאי.

18. העמסת המחסן תעשה ע"י הלקוח ובאחריותו.

19.   בתום התקנת המחסן תינתן תעודת אחריות. תנאי האחריות מפורטים ע"ג התעודה

20.    תעודת האחריות תהיה תקפה בכפוף להצגת חשבונית הקנייה.
 

21.   תנאי האחריות:

o        כתב האחריות ניתן לרוכש המוצר במישרין (“להלן הלקוח”), בהתאם וכפוף לתנאי כתב אחריות זה ולתקופה של 10 שנים מיום הקנייה. תוקף האחריות הינה רק לפריטים שהורכבו ע"י מרכיב מורשה מטעם חברת מודובוקס וללא שבוצעו בפריט שינויים.

o        האחריות תקפה אך ורק למחסן שמיקומו לא שונה ממיקום התקנתו ולפי כתובת אספקת הפריט האמור בהזמנה.

o        האחריות ניתנת ללקוח בלבד. חברת "מודובוקס" אינה אחראית לנזקים שייגרמו עקב שימוש לא נכון במוצר, וכן לכל נזק תוצאתי, נזק ישיר, נזק גוף, נזק מיוחד, נזק אקראי או נזק עקיף.

o        האחריות לא תחול במקרים של חלודה, דהייה, שימוש לא סביר, התעללות, רשלנות מצד הלקוח, זדון, צביעה, הזזה ושינוע.

o        האחריות אינה מכסה שימוש מסחרי.

o        האחריות לא תחול על "נזקי טבע" לרבות, (אך אינו מוגבל) ברד, סערה, הצפה ושריפה, ונזק מקרי.

o        הספק אינו אחראי לנזקים שנגרמו מגורם שלישי, או אובדן של פריטים בתוך או בצמוד/ליד המחסן.

o        האחריות לא תחול על שימוש במוצר למטרות מסחריות.

o        האחריות אינה מכסה פגמים שנגרמים מבלאי, לרבות, (אך לא מוגבל) לשריטות ושבר שנגרם במהלך השימוש.

o        אחריות "מודובוקס" מוגבלת לתיקון המוצר בלבד, והלקוח לא יהיה זכאי לכל פיצוי, החזר, שיפוי או תשלום בגין פגם במוצר או בגין כל נזק, הוצאה, חסרון כיס או חבות הנובעים במישרין או בעקיפין מפגם כאמור, פרט לתיקון המוצר כאמור לעיל.

o        אחריות זו מכסה תקלות במוצר הנובעות מפגמים שנובעים מהייצור או פגמים בחומרי הייצור לתקופה של עד 10 שנים מתאריך הרכישה (ההגדרה לפגמים מתייחסת לפגמים שפוגמים בשימוש מוצר/מחסן).

o        עם הצגת תעודת רכישה והוכחה לטענת הנזק ודיווח תוך 15 יום, הספק, לפי שיקול דעתו הבלעדית, יחליף את החלקים הפגועים או יספק החזר כספי באופן יחסי למחיר הרכישה על בסיס פחת בהתאם לתקופת הזמן של האחריות.

o        בכל מקרה, לאנשי המקצוע של "מודובוקס", תהיה זכות ההחלטה הסופית לגבי מצב המוצר, קביעת סיבת הנזק וקביעת אופן התיקון הדרוש, ואם אכן דרוש תיקון, קביעת זמן ומועד התיקון.

o        במידה ויסתבר, כי אין מדובר בפגם עליו חלה תעודת אחריות זו, יישא הלקוח בעלויות הביקור והבדיקה, והכל בהתאם להוראות תקנון הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), התשס”ב- 2006 וכן הוראות כל דין, כפי שיהיו מעת לעת.

o        ההובלה וההרכבה הינם עבור המוצר הנרכש בלבד, מתקיני "מודובוקס" אינם רשאים לקדוח בתשתית המבנה, בלבד שהקידוח יעשה בהסכמת ובחתימת בעל הבית.

o        חברת "מודובוקס" אינה מייעצת ללקוח בדבר התאמת המוצר לו ומטרותיו. האחריות באשר לבחירת המוצר, בדיקת המפרט של המוצר התאמתו ללקוח ומטרותיו מוטלת על הלקוח בלבד.  "רדיוס" אינה אחראית לכל נזק, הוצאה ו/או חובות הנובעים מבחירה לא נכונה של המוצר ו/או אי התאמה לצרכי הלקוח.

o        בכל פנייה לבקשת שרות יש למסור את מספר תעודת המשלוח, חשבונית עסקה ומספר ההזמנה.

o        סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לכתב זה ולכל תביעה בהקשר למוצר תהיה לבתי המשפט בערים עפולה ו/או נצרת.

o        חתימה על תעודת המשלוח מהווה אסמכתא לקבלת המוצר תקין ושלם.

ביטול עסקת רכישה יזכה את מודובוקס דמי ביטול בסך 100 ₪ או 5% מערך המוצר, לפי הנמוך מביניהם עפ"י דין.

      טופס זה מנוסח בלשון זכר, אך פונה לנשים ולגברים כאחד

 
bottom of page